ODDZIAŁY
      GIMNAZJUM NR 5


W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5
                 W LUBINIE

 
 
Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!
 
Zachęcamy Was do przeczytania Raportu opracowanego przez pracowników Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Delegatura w Legnicy. Jest to rzetelna i obiektywna informacja o naszym gimnazjum.
To z tego Raportu dowiecie się wszystkiego o szkole, do której chodzicie. O szkole, do której powinniście uczęszczać po ukończeniu podstawówki.
To z tego dokumentu rodzice dowiedzą się o szkole bezpiecznej, skutecznie walczącej z agresją i przemocą, dobrze przygotowującą do egzaminu gimnazjalnego.
Z treści Raportu jednoznacznie wynika, że Gimnazjum nr5 w Lubinie to szkoła, która potrafi pomóc uczniom z trudnościami edukacyjnymi oraz rozwijać zainteresowania i wspierać uczniów zdolnych.
Mamy świadomość, że w niektórych obszarach musimy jeszcze popracować, aby osiągnąć stan, który zadowoli uczniów, rodziców, nauczycieli i nas - dyrekcję szkoły.
Wiemy, że tak jak dotychczas, zawsze możemy liczyć na młodzież uczęszczającą do naszego Gimnazjum i na ich rodziców.
Gimnazjum Nr5 w Lubinie to szkoła, która spełnia oczekiwania uczniów i rodziców.
Przeczytajcie i oceńcie sami!
                                                                           
                                                                            Pozdrawiam!
                                                                            mgr inż. Lucyna Józefów - dyrektor
                                                                          
 
 
 
RAPORT
fragmenty

 
I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY.

 Obszar: I. 1. Zarządzanie strategiczne.
 
Standard 1: Szkoła lub placówka posiada wyraźnie określone i akceptowane przez nauczycieli, uczniów
i rodziców cele i kierunki działania. Nauczyciele uczestniczą w procesie planowania, rozumieją i akceptują strategię działania szkoły lub placówki. Nauczyciele, uczniowie i rodzice wiedzą, co szkoła lub placówka chce osiągnąć i jak będzie realizować swoje cele. Dyrektor angażuje nauczycieli, uczniów i rodziców do tworzenia
i modyfikowania programu rozwoju szkoły lub placówki.

Komentarz i interpretacja: Program rozwoju szkoły opracowany na lata 2004-2009 został przyjęty do realizacji uchwałą rady Pedagogicznej 28.10.2004r. Program ten powstał w oparciu o wyniki ewaluacji poprzedniego programu, wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, wyników mierzenia jakości pracy szkoły oraz określenia mocnych i słabych stron pracy szkoły. Poprzedza go misja i wizja szkoły. (...) Zadania zawarte w programie uwzględniają poprawę efektywności pracy szkoły we wszystkich jej obszarach. (...) Podstawowe zadania szkoły to dobra edukacja dostarczająca wiedzy i umiejętności na wysokim poziomie, właściwa opieka oraz wychowanie, doskonaląca się kadra pedagogiczna, doskonalenie zarządzania placówką, modernizacja bazy szkoły i wyposażenia dydaktycznego. Dyrektor szkoły angażuje do realizacji zadań nauczycieli, uczniów, rodziców i środowisko lokalne.
 
Wnioski:
    1. Szkoła wzorowo planuje swoje zadania.
    2. Zadania wynikają z potrzeb szkoły i środowiska.
    3. Realizacja zadań odbywa się systematycznie i podlega monitorowaniu i ewaluacji.
 
 
Obszar: I. 2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości.

Standard 2: Nadzór pedagogiczny w szkole zapewnia ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy oraz zmierza do zaspokojenia potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. Sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły sprzyja podwyższaniu jakości jej pracy. Dyrektor organizuje wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły.

Komentarz i interpretacja: Szkoła opracowała i wdrożyła organizację wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły. Od 3 lat funkcjonuje Zespół Diagnozy i Ewaluacji Szkolnej, którego podstawowym zadaniem jest organizacja i przeprowadzanie badań z zakresu wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły, wynikających z przyjętych w szkole obszarów i standardów, opracowanie narzędzi badawczych oraz opracowanie raportów. (...) Na wyróżnienie zasługują profesjonalne analizy wszystkich przeprowadzonych badań, co potwierdza dokumentacja nadzoru pedagogicznego. (...) Dyrektor szkoły analizuje potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli oraz bada stopień ich zaspokojenia (...).
 
Wnioski:
    1. Szkoła wyróżniająco przeprowadza w sposób zaplanowany i systematyczny wewnętrzne mierzenie jakości swojej pracy.
    2. Wyniki mierzenia są efektywnie wykorzystywane.
 
 
Obszar: I. 3. Promocja.
 
Standard 3: Szkoła dba o kształtowanie swego pozytywnego wizerunku w środowisku, upowszechnia swoje osiągnięcia. Rozpoznaje w środowisku społecznym i gospodarczym oczekiwania edukacyjne i stosownie do nich kształtuje swoją ofertę edukacyjną. Szkoła potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działania edukacyjne. Nauczyciele i uczniowie oraz rodzice podejmują działania służące pożytkowi lokalnej społeczności.

 
Komentarz i interpretacja: Szkoła prowadzi szeroką działalność promocyjną w środowisku lokalnym. Celem tych działań jest przede wszystkim pozyskanie jak największej liczy uczniów oraz kreowanie dobrej opinii o szkole. (...) Działania szkoły wspierają jej sojusznicy, do których należą m.in.: Nadleśnictwo Lubin, Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej terapii Uzależnień, PCK, KGHM "Polska Miedź", Bank PKO BP, Poczta Polska. Szkoła cieszy się coraz większym zainteresowaniem środowiska lokalnego. (...) Szkoła prowadzi bardzo bogata stronę internetową, bierze udział w wielu imprezach środowiskowych i akcjach charytatywnych, informacje o dokonaniach szkoły przekazywane są do prasy i lokalnej telewizji. Wielu nauczycieli promuje swoja szkołę poprzez publikacje w czasopismach.
 
Wnioski:
    1. Działania szkoły potwierdzają dbałość o potencjalnych uczniów.
    2. Szkoła prowadzi wszechstronną promocję w środowisku lokalnym.
    3. Szkoła potrafi pozyskać sojuszników do współpracy na rzecz edukacji.
 
 
 
II. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA.

  Obszar: II. 5. Rozwój zawodowy kadry.
 
Standard 5: Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem szkoły oraz indywidualnymi potrzebami. Rozpoznawane są potrzeby w zakresie doskonalenia związane z rozwojem szkoły i z indywidualnymi potrzebami nauczycieli. Wewnątrzszkolne doskonalenie jest przemyślane, zaplanowane, systematyczne i właściwie organizowane. Nauczyciele przenoszą nabywaną wiedzę i umiejętności do swych działań edukacyjnych, a ich osiągnięcia są upowszechniane. Rozwój zawodowy jest uwzględniany w awansie zawodowym i w ocenach pracy nauczycieli. Wszystkim nauczycielom zostały stworzone równe i zgodne z przepisami szanse rozwoju zawodowego. Kolejne etapy awansu zawodowego nauczycieli są dobrze organizowane, a nauczyciele mają pełną świadomość wymagań. Oceny i opinie o ich pracy wskazują na potrzeby rozwoju zawodowego. Analizowana jest skuteczność form doskonalenia.

Komentarz i interpretacja: Szkoła opracowała pięcioletni plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Powstał on w wyniku szczegółowych badań potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia z uwzględnieniem zadań zawartych w programie rozwoju szkoły i potrzeb placówki. Każdego roku przeprowadzane są profesjonalne analizy w zakresie doskonalenia zawodowego, a ich wyniki pozwalają na szczegółowe formułowanie zadań na kolejny rok szkolny i ewentualne korekty przyjętych wcześniej ustaleń. (...) Nauczyciele efektywnie wykorzystują wiedzę i umiejętności, co potwierdza obserwacja hospitowanych lekcji oraz analiza dokumentacji szkolnej. (...)
 
Wnioski:
    1. Rozwój nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem szkoły
    2. Nauczyciele efektywnie wykorzystują nabytą wiedzę i umiejętności w procesie edukacyjnym.
    3. Zadania realizowane w procesie awansu wpływają na podnoszenie jakości pracy szkoły.
 
 
 
III. WYCHOWANIE I OPIEKA.

  Obszar: III. 10. Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły.
 
Standard 10: Szkoła realizuje własny program wychowawczy i program profilaktyki uwzględniający między innymi: potrzeby wychowawcze uczniów, uniwersalne wartości, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, promocję postawy szacunku dla innych i samego siebie, samorządność uczniowską, formy wsparcia pedagogicznego. Uczniowie są zachęcani do wysiłku i pracy nad sobą, a ich osiągnięcia są dostrzegane. W procesie wychowania uczestniczą rodzice uczniów i wszyscy nauczyciele, a działania wychowawcze szkoły są jednolite i spójne. Zintegrowane działania wychowawcze i profilaktyczne sprzyjają wyposażeniu uczniów w uniwersalne wartości.

Komentarz i interpretacja: Szkoła posiada program wychowawczy i program profilaktyk. (...) W działaniach wychowawczo-profilaktycznych wspierają wychowawców zatrudnieni w szkole pedagodzy i psycholog. Szczególną troską objęci są uczniowie klas I, którzy za zgodą rodziców diagnozowani są przez psychologa szkolnego. (...) Wszyscy uczniowie mają zapewnioną profesjonalną opiekę i pomoc psychologiczno-pedagogiczną. (...)
 
Wnioski:
    1. W szkole zauważalne są efekty pracy wychowawczej i profilaktycznej.
    2. Szkoła organizuje różne formy opieki psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
    3. Szkoła właściwe kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za własną edukację.
    4. Relacje między członkami społeczności szkolnej są poprawne.
 
 
Obszar: III. 11. Praca opiekuńcza szkoły.
 
Standard 11: Rozpoznane są potrzeby w zakresie opieki nad uczniami. Szkoła zapewnia wszelkie dostępne formy pomocy uczniom, którzy jej potrzebują, a także podejmuje systematyczne i skuteczne działania opiekuńcze.

Komentarz i interpretacja: Funkcjonujący system opieki nad uczniami pozwala na pełne rozpoznanie potrzeb.(...) Prawie wszyscy uczniowie potwierdzili, że w razie trudnej sytuacji życiowej mogą liczyć na pomoc szkoły. (...) Uczniowie mogą liczyć na wsparcie finansowe, odzież, zeszyty, paczki żywnościowe i bezpłatne podręczniki. (...) Uczniowie tej szkoły potrafią również organizować pomoc innym, poprzez działalność charytatywną.
 
Wnioski:
    1. Praca szkoły w zakresie organizowania uczniom opieki jest wyróżniająca.
 
 
Obszar: III. 12. Efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej szkoły.
 
Standard 12: Postawy i zachowania uczniów wskazują na ich moralny, społeczny, emocjonalny i duchowy rozwój oraz odpowiadają uniwersalnym wartościom i uznanym powszechnie normom postępowania. Szkoła lub placówka podejmuje systematyczne i skuteczne działania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze.

Komentarz i interpretacja: W programie wychowawczym szkoły określone zostały efekty działań wychowawczych dla każdego oddziału. (...) Nastąpił spadek zachowań agresywnych, znaczne ograniczenie dewastacji mienia szkolnego. Rodzice i uczniowie zauważają znaczy wzrost poczucia bezpieczeństwa. (...) Ponadto na poprawę sytuacji wychowawczej wpłynął punktowy system ustalania oceny zachowania. (...)
 
Wnioski:
    1. Szkoła konsekwentnie i profesjonalnie realizuje zadania wychowawczo-profilaktyczne.
    2. Należy kontynuować zadania profilaktyczno-wychowawcze w celu wyeliminowania zjawisk patologicznych.
 
 
 
IV. KSZTAŁCENIE.

  Obszar: IV. 13. Programy nauczania.
 
Standard 13: W szkole lub placówce nauczanie powiązane jest z wychowaniem i kształceniem umiejętności posługiwania się technologią informatyczną oraz planowania przez uczniów własnego rozwoju. Programy nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych są tak wybrane lub skonstruowane, aby zapewnić każdemu uczniowi osiąganie systematycznych postępów. Jakość programów nauczania zapewnia rozwój osiągnięć edukacyjnych uczniów i osiąganie sukcesów.

Komentarz i interpretacja: Szkoła posiada zestaw programów nauczania dla każdego oddziału, zapewniający realizację programów nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych.. Programy te dostosowane są do możliwości, potrzeb i aspiracji uczniów (...). Szkoła rozpoznaje możliwości edukacyjne swoich uczniów. Odbywa się to każdego roku poprzez analizę ocen na świadectwie szkoły podstawowej, wyników sprawdzianu, przeprowadzenie testów diagnozujących wiedzę i umiejętności oraz dokonanie diagnozy psychologicznej. Wyniki tych analiz pozwalają na zaplanowanie dalszych działań edukacyjnych.
 
Wnioski:
    1. Na wyróżnienie zasługują działania szkoły mające na celu zdiagnozować i rozpoznać możliwości edukacyjne uczniów.
    2. Realizacja programów nauczania odbywa się systematycznie i podlega ewaluacji.
 

  Obszar: IV. 14. Organizacja procesu kształcenia.
 
Standard 14: Organizacja procesu kształcenia umożliwia pełną realizację zadań szkoły lub placówki oraz zmierza do osiągnięcia celów edukacyjnych i realizacji treści programowych. Organizacja procesu kształcenia w szkole lub placówce zapewnia każdemu uczniowi szansę rozwoju.

Komentarz i interpretacja: (...) Szkoła prawidłowo organizuje proces kształcenia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Organizowane są zajęcia wyrównawcze, terapeutyczne, konsultacje nauczycieli. (...) Szkoła zapewnia również rozwój zainteresowań i uzdolnień swoim uczniom poprzez organizację kół przedmiotowych, sportowych, artystycznych oraz tworzenie programów do realizacji poszerzonej edukacji matematyczno-informatycznej, plastycznej i sportowej. Uczniowie uczestniczyli w wykładach na Uniwersytecie Wrocławskim oraz zajęciach w szkole ponadgimnazjalnej. Efektem pracy kół są coraz wyższe lokaty, które zajmują uczniowie w konkursach i olimpiadach.
 
Wnioski:
    1. Organizacja procesu kształcenia odpowiada możliwościom uczniów.
    2. Szkoła organizuje wyróżniająco proces kształcenia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
    3. Szkoła zapewnia możliwość rozwijania uzdolnień.
 

  Obszar: IV. 16. Efekty kształcenia.
 
Standard 16: Szkoła lub placówka osiąga sukcesy, których miarą jest poziom i ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodny z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami, uzyskiwany w toku realizacji odpowiednio dobranych programów nauczania. Absolwenci są w stanie sprostać wymaganiom kolejnego etapu kształcenia w wybranej szkole lub podejmują pracę zawodową, realizując własne cele i aspiracje. Szkoła lub placówka bada osiągnięcia edukacyjne uczniów i wykorzystuje wyniki do podnoszenia efektywności kształcenia.

Komentarz i interpretacja: (...) Szkoła gromadzi i eksponuje osiągnięcia uczniów, co znajduje odzwierciedlenie w kronice szkoły, wystroju klas i korytarzy. (...) Wzorowo dokonywana jest diagnoza osiągnięć edukacyjnych uczniów, która realizowana jest planowo w ramach wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły, a wyniki są rzetelnie i profesjonalnie analizowane. (...) Wyniki kształcenia są porównywalne z wynikami egzaminów zewnętrznych. Analiza wyników pokazuje na systematyczny wzrost średnich ocen z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej (...)
 
Wnioski:
    1. Szkoła wzorowo analizuje wyniki diagnoz edukacyjnych swoich uczniów.
    2. Szkoła systematycznie uzyskuje wyższe wyniki egzaminu zewnętrznego.
 
 
 
 
MOCNE STRONY PRACY SZKOŁY

  1. Zarządzanie szkołą
  2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły.
  3. Organizowanie i realizacja zadań wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.
  4. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
  5. Organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
  6. Realizacja zadań wychowawczych w zakresie przeciwdziałania agresji.
  7. Organizacja pomocy pedagogiczno-psychologicznej.
  8. Współpraca ze środowiskiem i promocja szkoły.
 
 
POPRAWY WYMAGA

  1. Zwiększenie efektywności działań profilaktycznych w celu eliminowania zjawisk patologicznych.
  2. Praca szkoły w zakresie zwiększenia wśród uczniów poczucia edukowania ich w zakresie promowania przez szkołę uniwersalnych wartości w wychowaniu.
  3. Praca szkoły w zakresie wzmocnienia wśród uczniów poczucia przestrzegania praw i obowiązków oraz stosowania kar i nagród.
 
  

 
Copyright © 2009. All rights reserved: Gimnazjum nr 5 w Lubinie.